Upcoming Events

 

 

Maasa Skanda Shashti

5th August 2019 (Tuesday)


7:30 am Subramania Abhishekam

 

Sponsorship Opportunities:
Abhishekam Sponsor: $32
Annadhanam Sponsor : $101
Flower Sponsor: $21
Archana Sponsor: $11

 

 Donation Link: Donation

Sankatahara Chadurthi

18th August 2019 (Sunday)


7:00 pm Vinayaka Abhishekam

Followed by Aarthi, Prasadham

 

 


Sponsorship Opportunities:
Abhishekam Sponsor: $32
Annadhanam Sponsor : $101
Flower Sponsor: $21
Archana Sponsor: $11

 
 
Donation Link: Donation

Navagraha Abhishekam

Every Saturday 11:30 am - 12:30 am

 

Please bring Milk, Yogurt, Fruits, Flowers, etc.,

 

Sponsorship:

Abhishekam: $32

Archana: $11

Srinivasa Kalyanam

Every 1st Saturday

 

6:00 pm Srinivasa Kalyanam
 
 
Devotees can bring Fruits & Flowers
Sponsorship: $51

Vishnu Sahasranama Parayanam

Every Saturday 7:00 pm - 7:30 pm

 

 

 

 

     Hanuman Chalisa Parayanam (11 Times)

      Every Tuesday 7:30 pm

 

Other Sponsorship Opportunities

 

Annadhanam  - $101

Vada Mala      -  $101

Flower Sponsorship

Butter Alankaram

Sahasara Deepa Alankaram (1008 Deepam Alankaram)

 

 

 

Print Print | Sitemap
© Jaya Hanuman Temple & Cultural Center

Call

E-mail